Měření radonu

Stanovení radonového indexu pozemku

-klasifikace stavebního pozemku z hlediska radonového indexu (ve smyslu vyhlášky č. 422/2016 Sb.

Měření radonu v budovách

-předkolaudační měření podle Vyhlášky SÚJB č. 422/2016 Sb.

-ve stávajících objektech podle Vyhlášky SÚJB č. 422/2016 Sb.

Geologie

-základní geologické mapování

-prostorové geologické modely

-účelové geologické mapy, řezy, blokdiagramy

-vypracování geologických podkladů pro územní plánování

-digitalizace a vektorizace geologických podkladů (map, řezů, ....)

-rešerše, posudky a studie týkající se geologické problematiky

-klasifikace poddolovaných území

-vyhledávání a průzkum starých důlních děl

Hydrogeologie

-hydrogeologické posudky pro účely vodoprávního řízení na stávající i nové studny (kopané i vrtané), septiky s filtrem, ČOV a geotermální vrty s tepelným čerpadlem

-hydrogeologie ložisek nerostných surovin

-hydrodynamické zkoušky

-režimní měření

-průzkum vlivu těžby na vodní režim okolí

-hydrogeologický průzkum pro stavební účely

-studie a posudky (vliv rizikových faktorů na kvalitu a množství podzemních vod)

Inženýrská geologie

-inženýrskogeologický průzkum pro všechny typy nových staveb

-průzkumné práce pro účely rekonstrukce a sanace stávajících objektů

-klasifikace zemin a hornin, posouzení možnosti jejich využití

-dozor při zemních pracích, hodnocení těžitelnosti zemin, kontrola hutnění

-řešení stabilitní problematiky (deponie, hráze, závěrné svahy, násypy, zářezy)

-průzkum sesuvných území

Ložisková geologie

-vyhledávání a průzkum ložisek

-výpočty zásob nerostných surovin (podle vyhl. 369/2004 Sb.)

-přehodnocení zásob ložisek pro změny ve státní bilanci zásob

-geologická dokumentace ložisek (podle vyhl. 368/2004 Sb.)

-vypracování podkladů pro odpis zásob včetně žádosti o odpis (podle zák. 44/1988 Sb.)

-podklady pro POPD, plány využití ložisek a plány rekultivace

-prostorové modely ložisek

-konzultační činnost v ložiskové geologii

Pobočka Chomutov

Geologické služby s.r.o.

Dukelská 1779

430 01 Chomutov

-----------------------------------------

tel.: +420 605 252 144

mail: geosl@geosl.cz

-----------------------------------------

IČ: 47311703

DIČ: CZ47311703

Geologie

RNDr. Lumír Horčička

-----------------------------------------

tel.: +420 605 252 144

mail: horcicka@geosl.cz

Měření radonu

Marek Vojíř

-----------------------------------------

tel.: +420 603 145 616

mail: vojir@geosl.cz

Pobočka Mělník

Ing. Martina Horčičková

Mýtní 2336/8

276 01 Mělník

---------------------------------------------

tel.: +420 724 283 978

martina.horcickova@centrum.cz

---------------------------------------------

IČ: 27201678